03.12.2016, Progresja

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-001

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-002

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-003

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-004

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-005

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-006

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-007

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-008

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-009

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-010

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-011

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-012

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-013

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-014

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-015

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-016

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-017

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-018

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-019

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-020

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-021

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-022

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-023

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-024

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-025

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-026

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-027

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-028

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-029

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-030

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-031

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-032

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-033

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-034

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-035

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-036

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-037

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-038

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-039

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-040

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-041

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-042

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-043

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-044

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-045

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-046

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-047

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-048

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-049

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-050

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-051

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-052

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-053

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-054

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-055

20161203-radek-zawadzki-tides-from-nebula-056